Vårdanalys rapport om behovet av digitala stöd för personal och patient

I Vårdanalys rapport ”Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?” redovisas hur digitala verktyg kan öka patientens delaktighet och bidra till en mer effektiv och jämlik cancervård. Samtidigt upplever såväl vårdpersonal som patienter att behovet av digitala lösningar kvarstår.

Vårdanalys har på uppdrag av regeringen utrett hur digitala lösningar kan användas inom cancervården. Det man vill uppnå är en jämlik, tillgänglig och effektiv cancervård där patienten tillåts att vara delaktig. Rapporten visar att patienter och vårdpersonal efterfrågar just detta men uttrycker att lösningen inte behöver vara diagnosspecifik för cancervården eller för komplicerad. Lösningar som artificiell intelligens och chattbotar är inte svaret utan snarare digitala verktyg som stödjer en sammanhållen och tillgänglig vårdinformationsmiljö för både patient och vårdpersonal.

I rapporten lyfter Vårdanalys att ambitionen med e-hälsoutvecklingen länge varit att skapa en sammanhållen vårdinformationsmiljö men att resultatet uteblivit. Slutsatserna är att behoven är grundläggande och inte diagnosspecifika. Det behövs ett informationsstöd och en nationellt enhetlig digitalisering för att säkerställa jämlik vård.

Behoven som beskrivs stämmer väl överens med de behov som FRISQ hjälpt sina kunder att lösa. Med FRISQs verktyg får vårdpersonalen en gemensam plan där alla i teamet har tillgång till den information som krävs. Patienten får tillgång till sin plan och möjligheten att vara delaktig i sin egen vård. På så sätt skapar FRISQ det som i rapporten efterfrågas, en sammanhållen och tillgänglig vårdinformationsmiljö.

Här hittar du hela rapporten från Vårdanalys.

Vill du veta mer om hur FRISQ skapar en sammanhållen vårdkedja?
Hannes Palm
hannes.palm@frisq.se
070 928 49 59