Statlig utredning identifierar FRISQ som teknisk lösning för det efterfrågade patientkontraktet

Utredningen, eller SOU:n “Samordnad utveckling för god och nära vård” har idag överlämnat sitt huvudbetänkande. I betänkandet har FRISQ identifierats som den hittills enda tekniska lösningen som möter behoven för det så kallade patientkontraktet.

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som pågått sedan 2017, handlar i stora drag om att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Enligt utredningens hemsida utgör “[arbetet] ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården”.

En viktig förutsättning för detta är vad som kallas för patientkontraktet. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beskriver det som “ett sätt att säkerställa patientens delaktighet i sin egen hälsa och vård och stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till”.

Utredningen föreslår nu att lagstiftning ställer krav på patientkontrakt för hälso- och sjukvården – genom att tillhandahålla en övergripande vårdplan. För att patienten ska kunna få en samordnad plan, krävs en teknisk lösning som hittills varit svår att åstadkomma, men som FRISQ möjliggör.

Baserat på en förstudie genomförd av Inera, som koordinerar hälso- och sjukvårdens digitala lösningar, har utredningen identifierat FRISQ som den enda tjänsten i Sverige som hittills möter behoven för patientkontraktet, det vill säga att visualisera en gemensam vårdprocess där både vårdpersonalen och patienten utgår från samma information. Förmågan att arbeta interaktivt tillsammans och kopplingen till journalsystem lyfts också fram som viktig funktionalitet.

“Patientkontraktet ska leda till utvecklade arbetssätt som både ökar möjligheten för patienten att vara aktiv i sin egen vård samtidigt som det på sikt bidrar till vårdens effektivisering och underlättar för vårdens medarbetare. Vi tror liksom regeringen att detta är helt nödvändigt för att vi ska klara vårdens utmaningar framöver”, säger Martin Irding, VD för FRISQ.

I första hand ska patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov – de som alltså har störst behov av samordning. Patientkontrakt ska enligt utredningen också tillämpas i arbetet med vårdförloppen som SKR nu driver, inom ramen för det så kallade kunskapsstyrningsarbetet. Det omfattar ett flertal sjukdomsområden, som till exempel KOL, hjärtsvikt och stroke, och eftersom patientkontrakt ska tillämpas i vårdförloppen krävs en digital lösning där personal och patienter kan arbeta i samma process – något som FRISQ möjliggör.

Du hittar utredningen här.