Nytt projekt i Region Skåne ska använda FRISQ för att utvärdera arbetet med framåtblickande vårdplaner

Ett nytt gemensamt projekt mellan FRISQ, Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL (KAAK), Lungmedicin och Allergologi, SUS och Innovation Skåne AB kommer börja använda FRISQ Care i syfte att utvärdera metoden med framåtblickande vårdplaner. Det innebär även att FRISQ för första gången används i en klinisk utvärderingsmiljö av en vårdgivare i Region Skåne.

KAAK har till uppdrag att erbjuda aktivt stöd till hälso- och sjukvården i Region Skåne genom bland annat utvecklandet av metoder och processer för eHälsoprojekt, nya digitala lösningar och effektiva patientflöden. Det är inom ramen för det uppdraget som projektet genomförs med FRISQ och Innovation Skåne. Syftet är att utvärdera metoden med framåtblickande vårdplaner för behandling av patienter med respiratoriska sjukdomar, i första hand astma och, eller KOL.

”Att arbeta på det här sättet är en förutsättning för framtidens personanpassade behandling. Varje patient är unik, inte bara avseende typ av luftvägssjukdom, utan också förekomst av samsjuklighet och behandlingsprofil. Med FRISQ Care kan flera vårdgivare samarbeta på samma plattform där patienten är i centrum. Den data som genereras kan sen användas för att bland annat förbättra vården av den enskilde patienten. I projektet har vi också till avsikt att exportera avidentifierade data till internationellt register som del i ett stort internationellt forskningssamarbete”, säger Leif Bjermer, Professor och överläkare inom Lungmedicin och Allergologi, Lunds Universitet.

”Projektet handlar om framåtblickande vårdplaner som vi har stor erfarenhet av, vilket gör att vi kan bidra väl till projektets syfte. Region Skåne är en av Sveriges största regioner och vi hoppas att projektet kan bidra till ny best practice som kan appliceras på en större del av Skånes vård, men också i andra regioner”, säger Martin Irding, vd, FRISQ

FRISQ Care används sedan tidigare bland annat hos vårdgivare inom Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.