Högt patientengagemang hos kunder som använder FRISQ Care

Under hösten har en analys av FRISQ Care utförts hos kunder för att se vilka värden som skapas. Resultatet är bland annat ett mycket högt patientengagemang, omkring 80%, för flera olika patientgrupper. Detta visar FRISQs potential att hjälpa vården möjliggöra friskare, nöjdare patienter och på samma gång spara tid och kostnader.

Under 2019 har FRISQ Care börjat användas som verktyg för framåtblickande vårdplaner i ordinarie vård hos både privata och offentliga vårdgivare. Detta har möjliggjort att de första mätbara analyserna av FRISQ Care kunnat utföras där ett av de viktigaste måtten är patientengagemang. Sedan tidigare är det väl känt att patienter som aktivt deltar i sin egen vård inte bara mår bättre utan också minskar kostnaderna för vården.

Analysen baseras på cirka 10 000 interaktioner mellan patient och vård på tre olika vårdenheter under hösten 2019 och visar att användandet av FRISQ Care resulterat i en patientengagemangsnivå på runt 80 %. Patientengagemanget definieras som antal utförda aktiviteter av den totala mängd aktiviteter som en patient enligt vårdprocessen kan göra. Siffrorna inkluderar data från vårdprocesser före och efter operation, behandling av diabetes och psykisk ohälsa. 

Eftersom FRISQ Care är en ny typ av tjänst finns det begränsade möjligheter att jämföra resultaten. Den närmsta närliggande metoden är det som i vetenskapliga studier kallas för ”response rate”, som typiskt sett ligger på mellan 30–70 %, och i enskilda, avgränsade fall upp mot 80 %. Resultat som är klart lägre än det genomsnittliga patientengagemang FRISQ Care enligt analysen kan uppvisa. 

Även i internationella sammanhang ses sifforna som särskilt höga. Doktor Jordan Shlain som är grundare av den amerikanska vårdkedjan Private Medical, rådgivare kring nationell sjukvårdspolicy i USA och en av föregångarna inom digitalt patientengagemang, menar att resultaten är anmärkningsvärda. 

”FRISQ:s resultat är slående – ett patientengagemang på nära 80 % talar för sig självt. Vår erfarenhet visar tydligt att ett högt patientengagemang är nyckeln till bästa möjliga hälsoutfall. Det innebär en uppenbar kostnadsbesparing för vårdgivaren och incitamenten borde därför vara stora för att snabbt skala upp användningen”, säger Jordan Shlain.

”Även om vi inte är förvånande över resultaten är vi mycket glada, de bekräftar svart på vitt att det vi arbetat med under lång tid fungerar och levererar det fantastiska resultat vi velat uppnå. Ett högt patientengagemang leder inte bara till friskare patienter utan också till att vården kan avlastas och minska sina kostnader.”, säger FRISQ:s VD, Martin Irding.

Vill du prata patientengagemang med oss?
info@frisq.se
08 120 131 21