En hälsosammare livsstil för diabetes-patienter

Det finns en mängd forskning som visar att en hälsosammare livsstil har positiva effekter för kroniskt sjuka patienter, inte minst patienter med diabetes typ 2. Forskningen på nya tekniska lösningar, som till exempel FRISQ Care, och hur de kan hjälpa patienterna är dock begränsad. Därför bedrivs nu en studie vid avdelningen för klinisk epidemiologi på Institutionen för Medicin Solna vid Karolinska Institutet med syfte att mäta vilka livsstilsrelaterade effekter ett dagligt kostinterventionsstöd kan ha på patienter med typ 2-diabetes. 

Bakgrund
För patienter med typ 2-diabetes är en hälsosam livsstil med motion och sund kost en viktig del för att öka sitt välmående. Forskarna från Karolinska Institutet vill därför undersöka om patienter kan förbättra och bibehålla en hälsosam kosthållning genom ett kostinterventionsstöd. 

För att genomföra studien behövdes ett verktyg där en kostkurs kunde konfigureras och deltagarna enkelt kunde ta del av kursen. Stephanie Bonn, ansvarig forskare för projektet, berättar att man ofta i tidigare studier använt specialgjorda verktyg för respektive studie, men en utmaning är att dessa sällan tas i drift och implementeras i ordinarie vård. Vidare är frågan om att säkra patientdata ett återkommande problem.  

Genomförandet
Karolinska Institutet valde att använda FRISQ Care med anledningen att lösningen inte är ett fristående system utan integrerat med vårdens journalsystem och därmed har potentialen att också användas bredare i vården. Studien är upplagd så att patienter med typ 2-diabetes tilldelas, genom lottning, antingen en kostkurs eller sedvanlig vård. Under tre månader får hälften av deltagarna genom FRISQ Patient en kostkurs medan resterande är kontrollgrupp som får sedvanlig vård. Deltagare i kontrollgruppen får tillgång till FRISQs Patient och kostkursen efter tre månader. Deltagarna följer kursen som tar upp olika teman inom ramen för hälsosamma kostvanor och får via sin app frågor om hur veckan gått. 

För att kunna studera om kursen har någon effekt på deltagarnas kostvanor för samtliga deltagare också en kostdagbok. Forskningsteamet undersöker sedan vilka effekter ett kostinterventionsstöd har på deltagarnas livsstil och mäter kliniska markörer som till exempel långtidsblodsocker (HbA1c) och blodfetter.

”FRISQ erbjöd en helhetslösning. Det gick enkelt att bygga in kursen i systemet och tjänsten anpassades efter våra önskemål.”

Stephanie Bonn, ansvarig forskare för studien

Deltagarnas åsikter
Anna Dahlgren och Linnea Sjöblom arbetar med studien och har introduktion till patientappen samt löpande kontakt med deltagarna. De berättar att en tveksamhet fanns till en början, något som grundande sig i att deltagarna trodde att aktiviteterna i kursen skulle vara tidskrävande. Inställningen ändrades dock när kostkursen väl startat. Appen ansågs enkel att använda och aktiviteterna välanpassade.

”Mottagandet har varit bra och majoriteten av deltagarna är positivt inställda till ett stöd som FRISQ.”, berättar Linnea Sjöblom. Stödet har visat sig särskilt bra för de som behöver det mest. Anna Dahlgren fyller i, ”För de som inte är insatta och engagerade i sin kosthållning är det här ett jättebra sätt att motivera en positiv förändring. De som redan har koll kan fräscha upp minnet och får en påminnelse om vikten av att fortsätta.” 

Min upplevelse av FRISQ-appen har gjort mig mer medveten och uppmärksam på vad jag äter. Det har varit lärorikt för mig att förstå hur mat och dryck påverkar blodsockret. Är mycket tacksam för att få vara med i programmet!”

Gordana Jovanovic, patient med typ 2-diabetes och deltagare i studien.

Slutsatser
Stephanie Bonn som leder projektet nämner att en av fördelarna med FRISQ Care är att forskning och vård kommer närmare varandra. Svårigheterna att praktiskt använda sig av kostkursen vid ett positivt resultat försvinner eftersom FRISQ Care redan används i vården och är integrerat med vårdens journalsystem. Ett fristående system utvecklat enbart i studiesyfte hade förmodligen aldrig tagit sig in i ordinarie vård. Med FRISQ Care kan resultatet av studien direkt göra nytta för patientgruppen. 

Vidare har kostkursen skapat ett engagemang hos deltagarna i studien. Genom appen är deltagarna aktiva även mellan besöken och får en ökad förståelse för den påverkan som kosten har vid typ 2-diabetes. FRISQ Care som stöd har bidragit till ökad delaktighet och medvetenhet hos användarna.

Avslutningsvis lyfter Stephanie Bonn vikten av digitala lösningar. ”Vården och patienterna, båda sidor vill ha digitala lösningar som kopplar ihop dem. Patienter kan i dag ladda ner hur många appar som helst men inga är kopplade till vården och det skapar snarare förvirring när läkare och sköterskor ska sätta sig in i alla olika varianter. Det behöver bli enhetligt. Då kan vi också nå och engagera nya patientgrupper.”

Här kan du läsa mer om FRISQs lösning.

Hör av dig om du har några frågor eller vill veta hur FRISQ Care kan skapa värde för dig!

Ulrika Kruse
ulrika.kruse@frisq.se
073-024 85 88