Gemensam vårdprocess för vårdgivare och patient

FRISQ Care förenklar vardagen för vårdpersonal, stöttar effektivt samarbete inom vårdteamet samt skapar helt nya möjligheter att engagera och göra patienten till en medproducent i sin egen behandling.

Digitala vårdprocesser tillgänliga för hela teamet

Digitalisera era patientflöden

Vårdgivare kan skapa vårdprocesser utifrån best practice som hela vårdteamet och patienten får ta del av. På så sätt blir best practice till automatiserade flöden. Baserat på den egenkonfigurerade processen sätter vården upp en individuell process utifrån patientens individuella behov. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i patientens app. Genom detta arbetssätt säkerställs kvalitet och att rutiner följs.

Framtiden för patienter & vårdteam

Patientens delaktighet för ökad kvalitet

En förutsättning för att nå bästa hälsoutfall är att ge patienten kunskap och motivation. Patientens behandlingsaktiviteter, medicinska bedömningar och hälsovärden såsom motion och vikt ingår i en integrerad vårdprocess tillgänglig för vårdgivare och patient. Patienten får mål och delmål via sin applikation och vårdgivare kan följa framstegen.

Framtiden för patienter & vårdteam

Patientens delaktighet för ökad kvalitet

En förutsättning för att nå bästa hälsoutfall är att ge patienten kunskap och motivation. Patientens behandlingsaktiviteter, medicinska bedömningar och hälsovärden såsom motion och vikt ingår i en integrerad vårdprocess tillgänglig för vårdgivare och patient. Patienten får mål och delmål via sin applikation och vårdgivare kan följa framstegen.

Administration och dokumentation

Effektivare dokumentation

Genom integration till journalsystem kommuniceras all dokumentation vidare in i journalsystemet. På så sätt elimineras dubbelarbete för vårdgivare och mer tid kan läggas på patientkontakt.

Höjd vårdkvalitet

Uppföljning och förbättring

Löpande eller efter behandling kan vårdgivare följa upp resultat. All information om avvikelser från standardprocessen som uppstått under behandlingens gång registreras. Vårdgivare kan även följa inrapporterade patientsvar och skattningsformulär. Med detta och mätning av behandlingsutfall kan analyser göras som genererar dataunderlag för klinisk forskning (Real World Studies).