Gemensam plan för vårdgivare och patient

Patienten i fokus. Alltid.

ipad-image iphone-image

FRISQ Care

Patientens delaktighet för ökad kvalitet

FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. En förutsättning för att nå bästa hälsoutfall är att ge patienten kunskap och motivation. Patientens behandlingsaktiviteter, medicinska bedömningar och hälsovärden såsom motion och vikt ingår i en integrerad plan tillgänglig för vårdgivare och patient.

En tjänst för patienten och vården som kan planera, koordinera och följa upp.

FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt göra dem tillgängliga för både patienten och vården. Målsättningen är en tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande IT-infrastruktur och system.

En gemensam plan för vårdgivare & patient

Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i patientens app. Patienten och hens anhöriga har därmed full insikt i hur behandlingen går och kan agera medproducent i den egna vården.

FRISQ Care stödjer personcentrerat teamarbete

Alla i vårdteamet kring patienten har omedelbar tillgång till all information som krävs för beslut om vårdinsatser och planering. Patienten kan också välja att själv koppla ihop planer mellan olika vårdgivare. Ett sant teamarbete kan möjliggöras med FRISQ Care.

iPad/webb för vården, iPhone & Android för patienten

FRISQ Care för vården ska vara lättanvänt i vardagen och tillåta löpande kommunikation med patienten. Behovet att leta information i andra system minimeras, och vården behöver bara dokumentera en gång. Patientens speglade applikation ger mesta möjliga kontroll i den egna vardagen.

Individuell plan

Baserat på den egenkonfigurerade standardplanen lägger vården upp en individuell plan utifrån patientens individuella behov. FRISQ Care låter alltid vården äga sina egna processer och planer så att den professionella bedömningen aldrig hindras av verktyget.

Mål

Behandlingsplanen med mål och delmål tas fram i dialog mellan vårdgivare och patient. Målen kan utgöras av önskade utfall för specifika mätvärden som följs upp automatiskt av FRISQ Care från patientens smartphone.

Diagnosoberoende

FRISQ Care är diagnosoberoende och kan användas som ett planverktyg inom alla typer av längre eller kroniska vårdförlopp, exempelvis KOL, diabetes, cancer, mödravård eller psykisk ohälsa.

Multipla planer

Patienter med multipla diagnoser kan behöva möta många olika delar av vården och omsorgen, för att hantera sin sjukdom. För första gången kan nu behandlingsplaner som tas fram för respektive diagnos, förenas i en och samma patientapp och med patientens samtycke kan de visas och delas mellan olika vårdgivarna.

Teamplanering

Genom inläsning av vårdenhetens scheman, anställdas kalendrar och patientens egna kalender, kan koordinering och planering göras. Det gör FRISQ Care till ett effektivt verktyg för resurs- och beläggningsplanering.

Konferens

För vårdteamets gemensamma bedömning av en patient, kan konferenser genomföras i FRISQ Care. All information finns tillgänglig för hela teamet och möjligheten till videomöte säkerställer att alla kan delta.

Personlig kommunikation

Frågor kring behandlingsplanen kan skickas i FRISQ Cares säkra kommunikationskanal mellan vårdgivare och patient. Behövs mer instruktioner eller en djupare dialog, kan ett videomöte mellan vårdgivaren och patienten hållas.

GDPR

Patienten kontrollerar själv alla samtycken direkt i patientappen. Patienten kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke för vilka parter som information tillgängliggjorts. På så sätt uppfyller verktyget GDPR-lagstiftningen.

Historik

Patientens vårdhistorik visas i tjänsten, så att historiska vårdkontakter, diagnoser, observationer och anteckningar kan användas för beslut i planeringen. Med samtycke från patienten kan sammanhållen journal visas, så historik från andra vårdgivare blir tillgängligt i FRISQ Care.

Spara till journal & register

FRISQ Care följer den internationella standarden HL7 FHIR för informationsutbyte mellan system. Det är också möjligt att kommunicera med dagens journalsystem så att man bara behöver dokumentera en gång.

Uppföljning

All information om avvikelser från standardplanen, som uppstått under behandlingens gång registreras. Med detta och mätning av behandlingsutfall, kan analyser göras som genererar dataunderlag för klinisk forskning (Real World Studies).